fbpx

FUSTERIES

Les portes, finestres i qualsevol altre element envidriat solen perdre o guanyar molta més energia que les parets del seu voltant. Per aquest motiu, a Inkub prestem especial atenció a les especificacions i disseny de les fusteries per tal de garantir un alt nivell de confort interior amb la menor demanda energètica possible.

A Inkub apostem per les fusteries de PVC de l’empresa Strugal, ja que són sinònim de qualitat i eficiència.

finestres

Avantatges de les finestres de PVC Strugal:

 

  • No necessiten manteniment
  • Gran aïllament tèrmic amb una transmitència tèrmica de la finestra a partir de Uw=0,90W/m2 K.
  • Gran aïllament acústic amb una reducció acústica fins a 46dB
  • Màxima resistència al vent i hermeticitat sense infiltracions d’aire
  • Gran varietat de colors i acabats

FINESTRES Strugal DOMUS

Les fusteries Kommerling estan fabricades amb la tecnologia Greenline®, una nova generació de perfils de PVC que incorporen estabilitzadors ecològics com són el calci o el zinc i on s’han eliminat els metalls pesats com el plom o el cadmi. A més, un cop acabada la vida útil de les fusteries Kommerlig, poden ser 100% reciclades per a la fabricació de noves fusteries.

Sistema de finestres i portes abisagrades de 70 mm de profunditat del marc i una capacitat màxima d’acristallament de 42 mm.

Aquestes fusteries tenen unas gran eficiència energètica gràcies a la perfileria amb 5 càmeres amb una transmitència tèrmica de 0.9W/m2k, garantint el compliment de totes les normatives més exigents.

Prestacións tècniques:

Persiana o porticons?

A Espanya està molt estès l’ús de persianes enrotllades, però tot i que són una solució pràctica, presenten alguns desavantatges importants:

• El caixó de la persiana suposa un gran pont tèrmic en l’envolvent, és a dir, és un punt per on es perd molta energia (calor o fred). Això es deu al fet que el caixó ocupa tot el gruix del mur, pel que es perd tot l’aïllament. A més, el caixó com que no és estanc, és plena d’aire amb temperatura de l’exterior.

• Com hem comentat en l’anterior punt, com que no és estanc el caixó, es produeix un intercanvi constant d’aire exterior cap a l’interior, a més de l’entrada no controlada de sorolls molestos de l’exterior.

 

A Inkub sempre recomanem la instal·lació de porticons o proteccions solars, ja que no afecten l’envolvent i funcionen molt bé, tant per regular l’entrada de llum com de l’escalfor del sol. A més, hi ha una àmplia varietat de sistemes per adaptar-se a cada persona i necessitat, com porticons o proteccions solars corredisses laterals, d’obertura fixa o practicables plegables.

D’entrada mai comptabilitzem aquests acabats en el pressupost inicial, ja que el seu cost dependrà del nombre de fusteries i les seves dimensions, per això, aquests elements només es poden valorar una vegada hem acabat la fase del projecte arquitectònic.

PORTES

PORTES EXTERIORS

Per les portes exteriors també confiem en la casa Strugal, i els plafons d’acabat utilitzem els de la casa Indupanel de la sèrie Ipstam.

Aquestes portes destaquen per la seva gran resistència i seguretat, ja que incorporen reforços d’acer galvanitzat i un gran aïllament, tant tèrmic com acústic.

PORTES SECCIONALS DEL GARATGE

Les portes seccionals són ideals per als garatges, ja que ens permeten estalviar molt espai, aquestes s’obren verticalment i queden sota el sostre, a més el seu tancament hermètic evita que entri el fred o la calor, fet molt important, ja que el garatge està en contacte amb les parets de la casa. A més, es poden personalitzar els acabats per a que segueixin l’estil de la casa.

A INKUB APOSTEM SEMPRE PER LA MÀXIMA qualitat, eficiència i sostenibilitat.

LLEGENDA

Per saber que una finestra és de qualitat hem d’entendre bé el significat de les diferents característiques tècniques que ens trobem en el Mercat CE i que es detallen en la fitxa de “Prestacions tècniques”, per aquest motiu deixem a continuació una breu explicació de què signifiquen els diferents valors.

Aïllament tèrmic

L’aïllament tèrmic de la finestra Uw ens indica la seva transmitància tèrmica, és a dir, ens diu les pèrdues de calor que sofreix la nostra casa a través de la finestra. La seva unitat és el W/m2K, i com més baixa sigui aquesta unitat, significa que la finestra té unes millors capacitats d’aïllament i major serà el confort.

L’aïllament tèrmic del perfil Uf ens indica el mateix valor que l’anterior, però només tenint en compte el perfil de la finestra.

Aïllament acústic

Aquest coeficient ens indica la capacitat d’atenuació acústica de la finestra. S’expressa en dB, i com major sigui el nombre de dB majors capacitats d’aïllament acústic disposa la finestra.

Permeabilitat a l’aire

Mesura la quantitat d’aire que passa per una finestra tancada. Segons la norma EN 1026, s’estableixen quatre classes de permeabilitat a l’aire, que van de l’1 al 4, sent la Classe 4 la que ofereix menor permeabilitat, és a dir que deixa passar menys aire.

Estanquitat a l’aigua

Ens indica la capacitat que té la finestra de per impedir el pas de l’aigua a través d’ella. La seva classificació va de la 1A fins a la 9A, a partir d’aquest ens podem trobar valors especials, sent aquests últims els que ofereixen una major estanquitat.

Seguretat

La seguretat ens indica la resistència a l’efracció, és a dir, la capacitat de resistir a una intrusió violenta mitjançant l’aplicació de força física i eines. La classificació va del RC1 al RC6, sent aquest últim el valor que representa la màxima seguretat. En les cases, les fusteries amb valors RC2 o RC3 ja són fusteries molt segures.

Resistència al vent

Mesura la pressió que és capaç de suportar una finestra tancada. Segons la norma EN 12210, trobem 5 classes diferents, sent la Classe 5 la que ofereixen més resistència al vent.