fbpx

INSTAL·LACIONS

Quan pensem a crear cases eficients, es tendeix a tenir només en compte l’aïllament, quan en realitat podem fer molt més per reduir el consum d’energia i generar menys emissions de CO₂. Totes les cases INKUB estan equipades amb les següents instal·lacions que ens ajuden en aquesta tasca:

pluvials

Els baixants pluvials es realitzen per l’exterior de la façana, per tal d’evitar possibles problemes d’infiltracions que puguin sorgir en un futur. S’instal·len vàries caixes de connexió i baixants d’alumini que es connecten al sanejament soterrat de la parcel·la.

També oferim la possibilitat d’instal·lar un sistema de recollida i reaprofitament d’aigües pluvials pel jardí i inodors. Això ens ajuda a reduir moltíssim el consum d’aigua de la casa, ja que no només aprofites l’aigua de la pluja, sinó que aprofites aquesta al màxim.

Ventilació mecànica controlada amb recuperador de calor (VMC)

El sistema VMC és un element imprescindible per millorar l’eficiència energètica de les nostres cases. Aquest aparell renova constantment l’aire de l’interior de la casa. L’aire que entra nou és prèviament filtrat i abans d’entrar intercanvia temperatura amb l’aire que extraiem de l’interior, d’aquesta manera, l’aire que entra a l’estiu és més fresc, i l’aire que entra a l’hivern és més calent. El model que solem instal·lar és el Kosner KCR HRE, certificat pel segell Eurovent.

A més de ser un sistema que millora de forma considerable l’eficiència energètica de la casa, també presenta nombrosos avantatges per a la salut de les persones. L’aire que entra de l’exterior és filtrat per tal d’evitar que entrin partícules de pols, fum o pol·len. Per tant, la qualitat de l’aire interior de les cases amb sistema VMC és millor que el de les cases que no porten incorporat aquest sistema. Aquest avantatge que ofereix l’equip de VMC és especialment important per a persones amb malalties i/o al·lèrgies.

A més, també ajuda a mantenir els espais interiors més sans en extreure l’excés d’humitat interior, reduint la possibilitat que apareguin àcars de la pols i condensacions.

 “L’energia més sostenible és la que no s’ha de produir.”

Les cases Inkub utilitzen molta menys energia gràcies a la seva gran eficiència energètica, reduïm la teva factura de la llum i també les emissions de CO₂ al planeta.

Instal·lacions fotovoltaiques

Amb les instal·lacions fotovoltaiques t’ajudem a reduir el consum energètic d’una forma molt considerable. Aquests sistemes ens permeten generar energia a través de la llum del sol i utilitzar aquesta pel consum de la nostra casa, això inclou escalfar l’aigua, rentadores i molt més. Perquè et facis una millor idea, anem a veure un exemple senzill:

En un determinat moment del dia, la nostra instal·lació fotovoltaica està generant 2.000w i la casa està consumint 2.200w. Per satisfer aquest consum, 2.000w vindran de les plaques solars, mentre que els 200w restants vindran de la xarxa elèctrica de subministres, per la qual cosa el nostre comptador de la llum sol tindrà en compte aquests 200w. Per si això no fos suficient, aquests sistemes també ens permeten enviar tota l’energia que generem i no utilitzem a la xarxa elèctrica general. Aquesta energia que enviem ens serà compensada, és a dir, que el que haurem de pagar en la factura de la llum serà la diferència entre l’energia consumida i l’energia enviada a la xarxa general.

Aquestes instal·lacions fotovoltaiques s’amortitzen en molt pocs anys, aproximadament entre cinc o sis anys en funció de les necessitats de cada casa, i tenen una vida útil d’uns 25 anys, per la qual cosa la seva rendibilitat és molt alta, més encara tenint en compte que aquesta energia és gratuïta i està lliure d’impostos.

Cal destacar, que l’energia solar fotovoltaica és una energia neta i sostenible, contribueix a millorar la certificació energètica de la casa, pel que obtindràs millors condicions en cas de demanar un Ecohipoteca, i és silenciosa, fet que la converteix en idònia per instal·lar-la a una casa.

A Inkub dissenyem el sistema fotovoltaic en funció de les necessitats de cada client per tal d’aconseguir el màxim rendiment de cada instal·lació, sempre utilitzant components de màxima qualitat. A més, fem un seguiment de la teva instal·lació fotovoltaica per assegura’ns que tot funciona correctament.

AEROTÈRMIA

Les bombes d’aerotèrmia són una font d’energia renovable que aprofiten l’energia que conté l’aire per generar aigua calenta per ús sanitari (ACS). L’aerotèrmia es presenta com una de les solucions més eficients per produir ACS que, combinada amb la instal·lació fotovoltaica, poden arribar a tenir un cost energètic molt reduït.

Aquests sistemes d’aerotèrmia per ACS disposen d’un acumulador suficientment gran per garantir les necessitats d’una casa unifamiliar, les capacitats de l’acumulador solen rondar entre els 110 i 300 litres. El model que instal·lem és el Kosner KCA V4, una bomba de calor amb una eficiència A+.

Per entendre millor el funcionament d’una bomba d’aerotèrmia, pots mirar el següent vídeo: 

CLIMATITZACIÓ

Per la climatització de la casa instal·lem un sistema d’aire condicionat Multisplit Inverter 2×1, format pel Kosner Multicombis Plus 2×1 a l’exterior, i dos conductes combinables Plus R-32 a l’interior. Aquest sistema ens permet climatitzar de forma independent dues zones de la casa. Per una banda creem la zona de dia, formada per la cuina i el menjador, i per l’altra la zona de nit, formada per les habitacions i banys. Cada zona disposa d’un comandament Kosner KN-20 R-32 per poder controlar la temperatura.

Aquest sistema de climatització és ideal per les cases Inkub, ja que gràcies al gran aïllament dels nostres murs i forjats, l’ús d’aquests aparells és més esporàdic, perquè un cop la casa ha agafat la temperatura de confort, la manté de forma passiva.

Kosner conducto combinable
Kosner multicombi plus
KN-20 R-32
A més de les instal·lacions que us hem comentat, també ens n’encarreguem de tota la fontaneria, instal·lació elèctrica i telecomunicacions

instal·lació elèctrica

La instal·lació elèctrica és el conjunt de circuits elèctrics que tenen com a objectiu dotar d’energia elèctrica a l’habitatge. A Inkub ens n’encarreguem de fer la instal·lació completa en la totalitat de la casa fins a quadre comptador, incloent-hi els equips necessaris per assegurar el correcte funcionament i la connexió dels aparells elèctrics corresponents. També inclou els butlletins de legalització segellats per un instal·lador autoritzat

telecomunicacions

Conjunt d’equips, cables i mitjans tècnics per transportar els serveis de comunicació des dels punts d’interconnexió fins a l’interior de la casa. S’instal·la preses de TV i xarxa en el menjador i habitació principal, amb un repetidor wifi per garantir la connectivitat d’internet a tota la casa i porter automàtic.

fontaneria

La fontaneria és el conjunt de canonades, la funció de les quals és distribuir i subministrat l’aigua potable i ACS fins als punts de consum de la casa i també la canalització de les aigües residuals.

A Inkub dissenyem els esquemes de les canonades per fer-los el més eficient possible i així reduïm el consum energètic per escalfar l’aigua. Tots els components que s’instal·len són d’alta qualitat per tal d’evitar l’aparició de possibles fugues.

En funció de les necessitats de cada client, també podem instal·lar diferents components i sistemes per fer més eficient la instal·lació i reduir el consum d’aigua.